Kimler Anonim Şirket Kurabilir?


Tüm Gerçek ya da Tüzel Kişiler gerekli şartları yerine getirmesi sonucunda Anonim Şirket kurma yetkisine sahiptirler. Aynı zamanda bu haklara sahip olan gerçek veya tüzel kişilikler anonim şirketlere ortak olma hakkına da sahiptirler. Fakat Anonim Ortaklıklar çok ortaklı olduğu gibi tek ortaklı da olabilir. Bir Anonim Şirketin ortaklarının hepsi ya da bir kısmı yabancı uyruklu da olabilir.


Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Ani Kuruluş


Anonim şirket kuruluşu için şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmesi gereklidir. Tedrici kuruluşa göre daha kısa sürede kurulmaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerinin şirket sözleşmesi hazırlayarak imzalatması ve onaylatması gerekir.


Tedrici kuruluş


Anonim şirket kuruluşu sırasında şirketin kurucu ortaklar tarafından taahhüt ettikleri sermayenin 4’te 1’ini kuruluştan itibaren 3 ay içerisinde kurucu ortaklar tarafından, geri kalan kısmını ise 3 ay içerisinde eşit taksitler ile ödemeleri gerekir. Bir anonim şirket kurulacağı sırada, şirketin faaliyet alanının şirketin ana sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. Ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmesi de kanuni bir zorunluluktur.


Anonim Şirketin Kurulabilmesi İçin Bazı Gerekli Evraklar ve Bilgiler

İkametgâh belgesi
Kimlik fotokopisi
Kira Sözleşmesi (Kira Değil ise Tapu)
Muhasebeci Vekâleti
Muhasebeci Sözleşmesi
Aracılık Sözleşmesi
Vekâleten Kuruluyor ise Kuruluş Vekâletnamesi
Kuruluş Dilekçeleri
Oda Kayıt Beyannamesi
Ana Sözleşme
İşe Başlama Bildirimi
Oda Kayıt Dilekçesi


Şirket kuruluşu için öncelikle bir mali müşavir ile anlaşarak bu işlemleri onun tamamlamasını sağlamalısınız. Muhasebeciniz veya mali müşaviriniz MERSİS sistemi içerinden Şirketin Ana Sözleşmesini hazırlar. Ana Sözleşme hazırlandıktan daha sonra sistem otomatik olarak şirket için Potansiyel Vergi Numarası ataması yapmaktadır. Bu sırada mükellefe tahsis edilen Vergi Numarası Şirketin gelecekteki vergi numarasıdır.
Daha sonra yapılması gereken ilgili Ticaret odasından randevu almaktır. Evrak teslimi ve Kuruluş İşlemlerini tamamlamak için ilgili şehirde bulunan Ticaret Odası Tescil servisine başvurulur. Ticaret odası gerekli işlemleri 1-2 saat içerisinde tamamladıktan sonra şirketin kurucularından imzalar alarak şirkete ait defterlerin tasdikli hallerini teslim ederler.

Bunlar Envanter Defteri, Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteridir. Birkaç gün içinde ise Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin kuruluşuna dair tescil bilgisi yayınlanacaktır. Ticaret sicil kuruluşu esnasında şirketin kurucu ortakları o esnada orada bulunmayacak ise işlemi tamamlayacak olan kişinin şirket kuruluş vekaletinin bulunması gerekmektedir.
Anonim Şirket Tek kişi ile Kurulur mu?
Yeni Ticaret Kanunun getirmiş olduğu yenilikler arasında yer alan tek kişinin Anonim Şirket kurabilmesidir. Eski kanuna göre Anonim Şirket kurmak için en az 5 Tüzel Kişi ya da Gerçek Kişi gerekliydi. Tek kişi ile Anonim Ortaklık kuruluşu artık ülkemiz sınırları içerisinde mümkün hale gelmiştir.


Anonim Şirketin Ortak Sayısı ve Sermayesi Nedir?


TTK’ya göre Tüzel Kişi, tek ortaklı şekilde kurulan Anonim Şirketler ile çok ortaklı şekilde kurulan anonim şirketlerin kuruluşlarında farklılıklar bulunur. TTK’ya göre anonim ortaklık şu şekilde tanımlamaktadır: Anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirketlerdir. Pay sahipleri veya sahibi sadece ortaya koymuş olduğu sermaye payı ile şirkete karşı sorumlu tutulmaktadır. Tanımda da yer aldığı gibi tek bir ortak ile Anonim Şirket Tüzel Kişiliğe sahip olabilir ve ortak koyduğu sermaye ile sorumluğu vardır.


Anonim Şirket Kuruluşunda Kişi Sınırı Yoktur


Anonim şirket Gerçek ya da Tüzel Kişiler tarafından kurulmanın yanı sıra ortak sayısı için maksimum bir sınır yoktur. Fakat ortak sayısı eğer ki 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabii olmaktadır. Bir şirketin ortaklarının şirket harcamalarını karşılamak amacıyla yatırılan para ya da paraya çevrilebilecek malların tamamı sermaye olarak sayılmaktadır. Anonim şirketlerde ise asgari sermaye 50.000 TL olarak ifade edilebilir. Emek gibi edinimler sermaye olarak sayılamaz.


Anonim Şirketleri Avantajları Nelerdir?


Anonim Ortaklıkta ortaklar sadece üstlenmiş oldukları sermaye borcunu yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar şirketlerin kamu için geçerli olan borçlarından sorumlu değildir. Bu durumda ortakların şahsi mal varlıklarını şirketin uğrama ihtimali olan zarar ve risklerden bağımsız hale getirmektedir. Sermaye payının devrinin noterden onay almasına gerek yoktur. Buda Anonim Şirket kuruluşunda bir avantaj sağlamaktadır. Şirket belirli şartları sağladıktan sonra borsaya katılabilir. Hisse Senedi satışı yapabilir. Tahvil satışı yapabilir.


Anonim Şirketlerin Dezavantajları Nelerdir?


Anonim ortaklık kurulması için gerekli olan sermaye minimum 50.000 TL olarak bilinmektedir. Sermayesi 250.000 TL’nin üzerinde olan anonim şirketlerin bünyesinde avukat bulundurması zorunlu bir durumdur. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisini bulundurmak zorunda olması anonim ortaklık dezavantajı olarak değerlendirilebilir.

Yorum yapın